logo_ireo_black_background (24 kB)

Likwidator Fundacji Instytut Rozwoju Energetyki Alternatywnej z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, nr KRS: 0000795068, nr NIP: 5170400557, nr REGON: 383893998 (dalej jako „Fundacja”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 września 2020 r. została podjęta przez Zarząd Fundacji uchwała w sprawie otwarcia likwidacji Fundacji. Przedmiotowa uchwała w dniu 1 września 2020 r. została zatwierdzona przez Fundatorów Fundacji. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 grudnia 2020 r. Na likwidatora Fundacji wyznaczono dotychczasowego Prezesa Zarządu Fundacji: Mateusza Sosnowskiego. Likwidator stwierdza, że według jego najlepszej wiedzy Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań. Wzywa się ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłaszania wierzytelności do dnia 31 grudnia 2020 r. Zgłoszenie wierzytelności należy dokonać na adres Fundacji, tj. Instytut Rozwoju Energetyki Alternatywnej w likwidacji, ul. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów lub na adres e-mail: biuro@irea.org.pl

INSTYTUT ROZWOJU ENERGETYKI ALTERNATYWNEJ
ul. PL. JANA KILIŃSKIEGO 2, 35-005 RZESZÓW
KRS: 0000795068 NIP: 5170400557 REGON: 383893998